Bản cam kết tham gia tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo Biểu mẫu GD-ĐT

 • Phát hành Bộ GD-ĐT
 • Đánh giá
 • Lượt tải 39
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 19 KB
 • Cập nhật 25/07/2013

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

BẢN CAM KẾT THAM GIA TẬP HUẤN/BỒI DƯỠNG/CÔNG TÁC

TẠI…………………………

Kính gửi:

-  Ban Giám hiệu;
-  Phòng Hành chính – Tổ chức;
-  Phòng Quản trị Nhân sự.

Tôi tên:............................................................................................  sinh ngày:.....................................

Số CMND hoặc hộ chiếu: ....................................................................................................................

Chức danh/Chức vụ: …………………………………………..................................………………...

Đơn vị: …………………………………………............................................………………………………

Thời gian công tác:………………......................………… đến nay

Được cử tham gia tập huấn, bồi dưỡng theo Quyết định số ……............................

ngày.....…..................…. của Hiệu trưởng Trường ............................về việc….........................

Theo nguồn kinh phí: …………………………………………………………..

Tôi cam kết thực hiện các nghĩa vụ của người được Nhà trường cử đi tập huấn, bồi dưỡng ở.................như sau:

 1. Đảm bảo tham gia đầy đủ các buổi học của khóa bồi dưỡng. 
 2. Tham gia lớp học nghiêm túc, dự kiểm tra đầy đủ các đợt kiểm tra giữa và cuối khóa (nếu có).
 3. Phấn đấu học tập để hoàn thành khóa bồi dưỡng đúng thời hạn và đạt kết quả…….
 4. Sau khi được bồi dưỡng sẽ phát huy và vận dụng năng lực, kiến thức và kinh nghiệm từ khóa bồi dưỡng vào trong công việc.
 5. Gửi kết quả kiểm tra cuối khóa hoặc Giấy chứng nhận bồi dưỡng về Phòng Quản trị Nhân sự.
 6. Nếu tự ý bỏ học khi chưa có sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan thì phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí học tập, trợ cấp và các khoản chi phí khác trong quá trình tham gia bồi dưỡng.
 7. Trường hợp kết thúc khóa bồi dưỡng nhưng kết quả kiểm tra không đạt thì tự túc các khoản chi phí cho việc kiểm tra lại.

                                                                                             ................., ngày       tháng       năm 

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG
TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

NGƯỜI CAM KẾT

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết