Bảng trích khấu hao tài sản cố định

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.665
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 22 KB
  • Cập nhật 22/12/2012

Giới thiệu

 Tên cơ sở:..................

Địa chỉ:.......................

Mã số thuế:..............

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

BẢNG ĐĂNG KÝ
PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gửi: …………………………………..

Căn cứ chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính, cơ sở kinh doanh chúng tôi đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp sau :

Phương pháp khấu hao đường thẳng:................

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:....................

Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm:...............

Download văn bản để xem thêm chi tiết.