Mẫu Đơn xin nghỉ việc không lương

  • Phát hành Download
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 2.976
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 29 KB
  • Cập nhật 16/06/2013

Giới thiệu

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG

Kính gửi :

- Ban Giám Đốc Công Ty 
- Phòng Hành chánh – Nhân sự

Tôi tên là :  ….............................................................................................

MSNV:.......................................     Bộ phận : …..........................................

Địa chỉ và số điện thoại liên lạc khi cần thiết : …..............................................

…................................................................................................................................

…..................................................................................................................................

Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ việc riêng (nghỉ không lương)

Trong thời gian .…..... ngày  (Kể từ ngày…………………….... đến hến ngày ……… ……..)

Lý do:…...............................................................................................................................

….......................................................................................................................................

…........................................................................................................................................

Tôi đã bàn giao công việc cho :……………………...........Bộ phận : …………….........................

Các công việc được bàn giao :.............................................................................................

….....................................................................................................................................

….....................................................................................................................................

Trưởng BP

Người làm đơn

 

TP.HCNS

  

Ban giám đốc

  Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết