Mẫu Giấy giới thiệu mới nhất 2018 Giấy giới thiệu chuẩn cho cá nhân, công ty

 • Phát hành Down
 • Đánh giá 26 đánh giá
 • Lượt tải 390.297
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 63,8 KB
 • Cập nhật 18/01/2018

Giới thiệu

Mẫu Giấy Giới Thiệu chuẩn cho cá nhân, công ty 2017

Giấy giới thiệu chuẩn mới nhất 2017 thường được sử dụng nhiều nhất vào dịp cuối năm để cá nhân đại diện cho công ty đi giải quyết công việc chung hoặc riêng. Mẫu giấy giới thiệu chuẩn thường có ghi rõ họ tên người được giới thiệu và lý do giới thiệu để làm gì. Bạn có thể tải mẫu giấy giới thiệu miễn phí và dùng trong các trường hợp: mẫu giấy giới thiệu công tác, mẫu giấy giới thiệu công ty, mẫu giấy giới thiệu file word, mẫu giấy giới thiệu đi học.

Mẫu giấy giới thiệu mới nhất 2017

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
Số: …(3)/…


Vv:........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

............(4), ngày ……tháng … năm 20.…

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:......................................(2)..........................

Giới thiệu ông, bà (5): ……………….......………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………........………………………….....

Được cử đến (6): …………………………………………………………............………………..

Về việc: …………………………………………………………………………………..................

Mong ……….....................… giúp đỡ ông, bà …………………....................….. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu
Có giá trị hết ngày
……………………...

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

Cách viết giấy giới thiệu:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) của người được giới thiệu, đây cũng chính là đơn vị ban hành văn bản này.

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu) hoặc người giới thiệu.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Địa danh.

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.

(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu.

Hướng dẫn

Cách viết giấy giới thiệu chuẩn

Cách viết giấy giới thiệu cũng tương tự như cách viết giấy ủy quyền để sử dụng trong một số các trường hợp sau: Giấy giới thiệu của trường cho bạn đi thực tập, giấy giới thiệu của công ty cho bạn đi công tác, làm việc với đối tác... Vậy cách viết giấy giấy giới thiệu như thế nào, hình thức ra sao, chúng ta cùng tìm hiểu dưới đây:

 1. Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) của người được giới thiệu, đây cũng chính là đơn vị ban hành văn bản này.
 2. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu) hoặc người giới thiệu.
 3. Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
 4. Địa danh.
 5. Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.
 6. Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu.