Thủ tục đăng ký làm thêm từ 200 đến 300 giờ/năm Thủ tục chính sách lao động

Giới thiệu

Thủ tục đăng ký làm thêm từ 200 đến 300 giờ/năm:

Cơ quan ban hành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp.

Tài liệu cần thiết: 03 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:

Văn bản thỏa thuận làm thêm giờ theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 3/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Phương án làm thêm giờ theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 3/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, mẫu số 3 ban hành kèm theo Công văn 2531/LĐTBXH ngày 22 tháng 8 năm 2003 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội.

Công văn xin phép theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 3/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thời gian: 15 ngày.

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

- Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 195/NĐ-CP ngày 31/12/1994 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

- Thông tư số 15/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP, ngày 27/12/2002 của Chính phủ.

- Quyết định số 132/2003/QĐ-UB ngày 30/7/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về ủy quyền Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký Quyết định cho phép doanh nghiệp làm thêm giờ.

- Công văn số 2531/LĐTBXH ngày 22 tháng 8 năm 2003 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn đăng ký xin phép làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm.

Địa điểm tiếp nhận: Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh, thành phố ...