Biên bản điều chỉnh hóa đơn Mẫu sửa đổi thông tin sai lệch trên hóa đơn

 • Phát hành Down
 • Đánh giá
 • Lượt tải 9.427
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 86,6 KB
 • Cập nhật 14/04/2016

Giới thiệu

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai lệch - Khi xuất hóa đơn với thông tin bị sai lệch sẽ dẫn đến những sai sót nghiêm trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, down.vn xin giới thiệu mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn nhằm khắc phục, sửa đổi những thông tin trong bản hóa đơn đã xuất.

Tên Công ty ……………………………
Địa chỉ: ………………………………….
ĐT: ……......…….. Fax: ……………....

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------***---------

 …………, ngày …… tháng …..năm ……

 BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ theo hợp đồng số ……………….. ký ngày tháng năm giữa hai bên:

Bên A: (Sử dụng dịch vụ)....................

Tên: .......................................................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................................

Đại diện: ....................................................................Chức vụ:...............................................

Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ).....................

Tên: .......................................................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................................

Đại diện: ....................................................................Chức vụ:...............................................

Hai bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn số ………. do Công ty …………xuất với nội dung:

 

  • Tên hàng hóa: Hợp đồng …………….
  • Thành tiển: …………..
  • Cộng tiền hàng: ……….
  • Thuế suất GTGT: ……% Tiền thuế GTGT: ……….
  • Tổng cộng tiền thanh toán: ……….
  • Số tiền viết bằng chữ: ……………………

 Được điều chỉnh với nội dung như sau:

 ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

Nội dung sau khi được điều chỉnh:

 ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

Lý do: Bên xuất hóa đơn đã …………… ở mục ……….

Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số …………….. ngày ………..

Bên A Bên B
(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.