Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 480
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 26/02/2018

Giới thiệu

Kỳ thi giữa học kỳ 2 sắp đến nên Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán mà chúng tôi cung cấp dưới đây hi vọng sẽ giúp các em củng cố được kiến thức đã học trong học kỳ 1 và phần đầu kỳ 2. Các bộ đề đều được chắt lọc khá kỹ để sát với kiến thức các em đã hoc trong thời gian vừa qua.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

Đề số 1

Câu 1. Tính: (2 điểm)

3 x 5 =                4 x 8 =              5 x 5 =            1 x 5 =

24 : 4 =              30 : 5 =             12 : 3 =           20 : 2 =

Câu 2. Đặt tính rồi tính (1 điểm)

39 + 26                                    56 - 37

………………                          ………………

………………                          ………………

………………                          ………………

Câu 3. Tìm X (1 điểm)

X x 3 = 24                               X : 4 = 8

……………….                        …………………..

……………….                        …………………..

Câu 4. (1 điểm)

a/ Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã tô màu 1/3

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán

b/ Khoanh vào 1/5  số chấm tròn trong hình sau:

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán

Câu 5. (2 điểm)

Điền số thích hợp vào  trong các phép tính sau:

 x 4 = 12                 : 6 = 2

20 :  = 5                  5 x  = 5

Câu 6. (2 điểm)

Có 35 bạn xếp thành 5 hàng bằng nhau. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 7. Quan sát hình và điền vào chỗ chấm: (1 điểm)

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán

Đường gấp khúc trên có tên là:………..

Đường gấp khúc trên có độ dài là:...........

Đề số 2

Bài 1 (1 điểm). Tính nhẩm:

3 x 4 = ………….                       12 : 2 = ………….

4 x 5 = ………….                       15 : 5 = ………….

Bài 2 (1 điểm). Tìm x

a. x x 5 = 20                              b. x : 5 = 3

....................................              ...................................

....................................              ...................................

....................................              ...................................

Bài 3 (1 điểm). Tính?

a. 5 x 7 – 15 = ..............................                   b. 2 x 5 + 29 = ................................

Bài 4 (1 điểm). Viết phép nhân thích hợp

a) 4 + 4 + 4+ 4 = ........................

b) 5 + 5 +5 = ..............................

Nhấn Tải về để tải toàn bộ đề thi.