Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22 Đề thi môn Toán lớp 3 có bảng ma trận đề thi

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá 3 đánh giá
  • Lượt tải 1.467
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 10/04/2018

Giới thiệu

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22 là bộ đề thi môn Toán học kỳ 2 được soạn thảo chuẩn theo thông tư 22 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Với bộ đề thi này sẽ giúp các em ôn tập để bổ sung phần kiến thức còn thiếu và cũng là cơ sở ra đề cho thầy cô giáo với ma trận đề thi đi kèm.

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK II- NĂM HỌC 2017- 2018
MÔN: TOÁN - LỚP 3

Ngày…..tháng….. năm 2018

(Thời gian làm bài: …phút, không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh vào trước câu trả lời đúng: (Mức 1)

a) Số liền sau của 42 099 là:

A. 42 100               B. 42 098              C. 43 099                D. 43 100

b) Số lớn nhất trong các số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576                    B. 8 756                  C. 8 765                     D. 8 675

c) 1 giờ 15 phút = … phút

A. 115 phút               B. 615 phút              C. 65 phút                D. 75 phút

d) Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy?

A. Thứ tư                 B. Thứ năm                C. Thứ bảy                  D. Chủ nhật

Câu 2: (1,0 điểm). Điền dấu: > < = (Mức 1)

a) 76 635 … 76 653

b) 18 536 … 17 698

c) 47 526 … 47 520 + 6

b) 92 569 … 92 500 + 70

Câu 3: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm. (Mức 2)

a) Diện tích của hình chữ nhật là:

A. 24 cm2               B. 24cm                 C. 20 cm2               D. 20 cm

b) Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm              B. 20cm                    C. 24 cm2                     D. 24 cm

Câu 4: (1,0 điểm). 12m7dm = … dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (Mức 1)

A. 1 207 dm                 B. 127 dm                   C. 1 270 dm                      D. 1 027 dm

Câu 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính: (Mức 2)

a) 27 684 + 11 023              b) 84 695 – 2 367              c) 1 041 x 7                   d) 24 672 : 6

 Câu 6: (1,0 điểm).Tính giá trị của biểu thức: (Mức 2)

a). 229 + 126 x 3 = …………………                     b). (9 759 – 7 428) x 2 = …………………….

                            = …………………                                                         = …………………….

 Câu 7: (1,0 điểm). Tìm X: (Mức 2)

a). X x 6 = 2 412                                                       b). X : 3 = 1 824

……………………………. …………………………………................................

……………………………. ………………………………….................................

Câu 8: (2,0 điểm). (Mức 3)

Một người đi ô tô trong 2 giờ đi được 82 km. Hỏi trong 5 giờ người đó đi ô tô đi được bao

nhiêu kí- lô- mét?

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN- LỚP 3 - NĂM HỌC: 2017- 2018

 Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh đúng mỗi câu được 0,25 điểm.

a). A                   b). C                     c). D                        d). B

Câu 2: (1,0 điểm). Điền đúng kết quả mỗi dòng được 0,25 điểm.

a) 76 635 < 76 653 (0,25 điểm).

b) 18 536 > 17 698 (0,25 điểm).

c) 47 526 = 47 520 + 6 (0,25 điểm).

d) 92 569 < 92 500 + 70 (0,25 điểm).

Câu 3: (1,0 điểm). Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

a) Diện tích của hình chữ nhật là: A. 24 cm2 (0,5 điểm).

b) Chu vi của hình chữ nhật là: B. 20cm (0,5 điểm).

Câu 4: (1,0 điểm). Khoanh đúng câu B. 127 dm.

Câu 5: (2,0 điểm).

- Đặt tính và tính đúng kết quả mỗi bài được 0,5 điểm; thiếu dấu gạch ngang 2 bài trừ 0,25 điểm.

- Sắp đúng phép tính, sai kết quả, mỗi bài được 0,25 điểm.

Kết quả đúng:

a) 38 707                   b) 82 328                    c) 7 287                     d ) 4 112

Câu 6: (1,0 điểm). Tính đúng mỗi bước tính được 0,5 điểm.

a). 229 + 126 x 3 = 229 + 378 (0,25 điểm).

                             = 607 (0,25 điểm).

b). (9 759 – 7 428) x 2 = 2 331 x 2 (0,25 điểm).

                                     = 4 662 (0,25 điểm).

Câu 7: (1,0 điểm). Tìm X: Tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm; mỗi bước tính đúng 0,25 điểm.

a). X x 6 = 2 412

           X = 2 412 : 6 (0,25 điểm).

           X = 402 (0,25 điểm).

b). X : 3 = 1 824

           X = 1 824 x 3 (0,25 điểm).

           X = 5 472 (0,25 điểm).

Câu 8: (2,0 điểm). Bài giải:

Trong 1 giờ người đi ô tô đi được là: (0,25 điểm).

82 : 2 = 41 (km). (0,75 điểm).

Trong 5 giờ người đi ô tô đi được là: (0,25 điểm).

41 x 5 = 205 (km). (0,5 điểm).

Đáp số: 205 km. (0,25 điểm).

Lưu ý: Học sinh có câu lời văn khác đúng vẫn được 0,25 điểm.

- Ví dụ: Quãng đường người đó đi ô tô trong 1 giờ là.

Người đó đi ô tô trong 1 giờ được là.

* Cách làm tròn điểm toàn bài kiểm tra sau khi chấm được tính như sau:

- Ví dụ: 8,25 làm tròn thành 8,0.

8,5 hoặc 8,75 làm tròn thành 9,0.

MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN TOÁN HỌC KÌ 2 LỚP 3
Năm học 201
7- 2018

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: Tìm số liền sau, so sánh các số có bốn hoặc năm chữ số; thực hiện các phép tính cộng, trừ các số có bốn hoặc năm chữ số; nhân, chia số có bốn hoặc năm chữ số với (cho) số có một chữ số.

Số câu

02

   

03

       

02

03

Câu số

1,2

   

5,6,7

           

Số điểm

02

   

04

       

02

04

Đại lượng và đo đại lượng: Mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thông dụng (thời gian, độ dài, diện tích, …). Giải bài toán có liên quan đến rút về đơn vị.

Số câu

01

       

01

   

01

01

Câu số

4

       

8

       

Số điểm

01

       

02

   

01

02

Yếu tố hình học: Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật.

Số câu

01

             

01

 

Câu số

3

                 

Số điểm

01

             

01

 

Tổng

Số câu

04

   

03

 

01

   

04

04

Số điểm

04

   

04

 

02

   

04

06

Nhấn Tải về để tải toàn bộ thông tư.