Mẫu số S03a2-DNN: Sổ nhật ký chi tiền Mẫu sổ sách kế toán thuế

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 556
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 34 KB
  • Cập nhật 17/06/2013

Giới thiệu

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S03a2-DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN

Năm: ...................... 

Ngày, tháng ghi sổ
Chứng từ
Diễn giải
Ghi Có TK ...




Ghi Nợ các TK
Số hiệu

Ngày, tháng

...
...


...


...


Tài khoản khác
Số hiệu
Số tiền
A B C D 1 2 3 4 5 6 E




 




 




 
Số trang trước chuyển sang              

 

 

 

             
Cộng chuyển sang trang sau              

- Sổ này có ....... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ......

- Ngày mở sổ: ..........

 

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày .... tháng .... năm.....

 Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)