Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế - Mẫu 08-MST Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 90
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 31/08/2017

Giới thiệu

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế - Mẫu số 08-MST là mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mới nhất, dùng khi doanh nghiệp thay đổi một số nội dung đăng ký thuế, được ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế có hiệu lực từ ngày 12/08/2016.

                                                                                                                           Mẫu số: 08-MST

                                                                                                                (Ban hành kèm theo Thông tư
                                                                                                               95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016
                                                                                                                           của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

 

                                           Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế Doanh nghiệp                        Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế Tổ chức khác và cá nhân

Tên người nộp thuế:..................................................................................................

Mã số thuế:................................................................................................................

Chỉ tiêu

(1)

Thông tin đăng ký cũ

(2)

Thông tin đăng ký mới

(3)

I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Các chỉ tiêu trên Tờ khai đăng ký thuế:

5. Chứng minh nhân dân

   

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

 

                                                                                                    ......, ngày ....... tháng ..... năm .........

                                                                                                   NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN
                                                                                                 HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                                                                    Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)